Програма

08:00 – 08:45
СУТРЕШЕН ПРИЕМ / СВОБОДНА ИГРА

Сутрешният прием е в времето от 08:00 до 08:45 часа, през което пристигналите деца изчакват събирането на цялата група. Това е времето за разсънване, свободна игра и психическа подготовка за предстоящите занимания в занималнята Монтесори.


08:45-09:00
УТРИННО РАЗДВИЖМВАНЕ / ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ


09:00– 09:30 / 17:30 – 18:00 

СОЦИАЛНО КРЪГЧЕ – ДЕЙНОСТИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО-СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Социалното кръгче е ежедневна дейност, която се провежда в началото на деня с цялата група. Осигуряват се условия за ефективно взаимодействие - удобно място, където сядат всички в кръг на едно ниво и се поздравяват с избран от тях ритуал. Поздравът е важен елемент от социалното кръгче, защото създава позитивна нагласа у децата и ги кара да се чувстват значими.

Създава се атмосфера на психическа сигурност и взаимно доверие, свободно изразяване на чувствата и проблемите, активност, инициативност и доброжелателност. Въвеждат се и се съблюдават съвместно изработени правила. Това е времето на дейности , свързани с емоционално- социалното развитие на децата. Играят се колективни игри, пеят се песнички, споделят се и се разказват истории. Децата научават новини.В края на своя престой за деня, всички деца отново се събират за да си кажат довиждане. В рамките на компонента „споделяне” комуникативната форма на общуването се изразява в обмен на информация с познавателен или емоционално-оценъчен характер. Чрез тази дейност най-добре се реализират целите, свързани с развитието на концепцията за собствения А-образ и придобиването на опит за самоизразяване. По време на споделянето детето разказва свои вълнуващи позитивни преживявания.Участниците задават въпроси към споделящия и коментират. По този начин децата научават за другите и позволяват на другите да научат за тях.

Споделянето развива у децата УМЕНИЯ:

 • да се изразяват с лекота пред деца и възрастни;
 • да се опознават;
 • да преодоляват социални бариери
 • осигурява опита на децата да изпитват по-голямо внимание, насочено към тях.

 

 

Главен източник на мотивация е актуалната ситуация – „ТУК И СЕГА”В процеса на груповата работа първостепенно значение се отдава на преживяванията и свързаните с тях емоции. Оновните цели на дейностите за емоционално-социално развитие са:

 • Децата да се научат на позитивно взаимодействие едно с друго
 • Да общуват ефективно помежду си
 • Да бъдат внимателни и вежливи един с друг
 • Да си помагат и да се подкрепят
 • Да изчакват реда си
 • Да зачитат личното пространство на другите
 • Да разбират емоциите на другите
 • Да приемат различията си

 


 

09:30 - 10:00ч

Работа по образователни направления за развитие на ключовите компетентности по: Български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура.


10:00 – 11:00 / 16:30 – 17:30

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПО МЕТОДА НА МОНТЕСОРИ

ДЕЙНОСТИ ЗА КОМПЛЕКСНО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОНТЕСОРИ МАТЕРИАЛИ

Материалите на Монтесори подтикват децата към действие. Те са измислени така, че да дават възможност на децата да бъдат изобретателни. Освен това се предлагат възможности за вариации, с които се усложняват по-нататъшните упражнения. Често материалите целенасочено са създадени така, че взаимно се допълват, за да са съобразени със съответния етап от развитието на детето. В материалите на Монтесори се съдържа своеобразна система за контрол на грешките. Това дава възможност детето само да провери дали е работило правилно, не е нужно непрекъснато да иска оценката на възрастните, което е много важно за самооценката и самостоятелността.


Основните зони за развитие при Монтесори са:

 • Практически живот – упражнения от ежедневието
 • Сензорно развитие – дейности за развиване на сетивата
 • Езиково-говорно развитие
 • Математика
 • Всеобхватно възпитание 


ПРАКТИЧЕСКИ ЖИВОТ – УПРАЖНЕНИЯ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО

  Дейностите от практическия живот, които първи се въвеждат при 2-3-годишните деца, са ключови за тяхната ориентация и приспособяване в подготвената среда, но най-вече към външния свят. Успоредно с независимостта, която детето постига при тези първи дейности, увереността му също нараства, а двете заедно ще съградят една сила и стабилна личност. Докато усъвършенства умението, детето развива и умение за силна концентрация и усилие, които заедно изграждат волята му да прави избор, какъв да бъде и как да действа, с помощта на придобитата независимост. Дейностите от практическия живот подготвят детето за обучението му на по-късен етап и за адаптацията му в обществотоЧрез ранните дейности по практически живот, детето, чийто интерес е  вече запален, ще се променя и докато усвоява определено умение, на по-късен етап, детето несъзнателно ще възприема впечатления за учебни дейности, като математика, езици и култура.


ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СЕТИВАТА

За Мария Монтесори сетивното образование е от изключително значение за естественото развитие на дететоИменно чрез сетивния опит детето подхранва ума си и е в състояние да развива разбиране за света, което става все по-подредено. На детето се предоставя атрактивен материал, с който то „говори” и чрез който  намира повече отговори, отколкото можем  да си представим. Отношението ни към живота е свързано с начина, по който възприемаме света и средата си. Мария Монтесори счита за наше задължение да подготвим детето за живота, като го окуражаваме да го изучава и му предоставяме способите, чрез които ще го изследва. Материалът за развиване на сетивните възприятия е ключът към по-добро разбиране на заобикалящата среда. Така, когато говорим за усъвършенстване на сетивата, имаме предвид, че тази дейност включва и подредба на ума, и квалификация на впечатленията, и способност за разграничаване и категоризация. Всички тези умствени процеси развиват детския ум и го извеждат на друго ниво на разбиране, което става видимо на по-късен етап при разрешаването на други задачи и справянето с други предизвикателства. 


ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЗИКА

В средата Монтесори, детето има възможност да използва езика и да го упражнява при пълна сигурност, така че да му дава прецизност и ред на мисълта, необходими за по-нататъшни занимания с четене и писанеЕзикът се обогатява по време на заниманията от практическия живот и сензорните дейности, където на детето се дават точни лингвистични термини за всеки материал, предмет и сензорна характеристика и след това те биват изнасяни в по-широка среда чрез културното разширяване. Чрез упражняване на дейности и целенасочени разговори около културни и ежедневни теми, детето изгражда  своята връзка с езика. Той става не само средство за комуникация, но също и радост от споделянето на идеи и мисли. За правилното усвояване на граматиката,  детето се включва в редица групови занимания от ранна детска възраст, в които ще го окуражаваме да се изразява на висок глас в групата, да изгради самоувереност и да практикува себеизразяването пред публика. Този опит, както и организацията в Монтесори средата като цяло, ще позволи на детето да се научи да слуша другите, изграждайки самоконтрол и разбиране на устното изразяване  на  хората около тях.

.

 

ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕМАТИКА

Мария Монтесори развива обучението по математика в образователната си програма, не с цел детето да е напред с учебния материал, когато тръгне на училище, а за да му предостави необходимия „багаж”, за да развива ума си във всичките му функции, както природата е планирала.

Монтесори следва потребностите на детето, подготвя го да постигне определено ниво на абстрактност като му предоставя възможност за продължителна работа над конкретното, за да изгради стабилна основа от математически понятия за по-добро разбиране на света и механизмите му. Както в природата, детето в средата Монтесори се подготвя непряко за уменията и познанията, които трябва да развие в математическия език. Чрез дейностите от практическия живот, детето работи продължително за развиване на координацията между поглед и ръка, като през цялото време редът е от най-съществено значение. Именно редът помага на детето да структурира работата си и ума си и така му позволява да следва определен модел и ред на работа, и да пресмята движенията си с точност и повторение.

Чрез дейностите за развиване на сетивата на детето се дава основата в математиката. Индивидуалния материал се ограничава до числото 10, за да има детето понятие за десетичната система. Чрез работата с материала, детето се запознава с приликите и разликите във фигурите, размерите, цветовете и теглото. Детето развива способностите си да възприема и определя моделите в средата си. По-късно, по абстрактен начин, те ще му бъдат представени като основни закони. Тази ранна подготовка ще помогне на детето да развива необходимите интелектуални умения, за да усъвършенства математическия си ум.  Тези умения ще му позволят ясно да схване математическия език.

 

ВСЕОБХВАТНО ВЪЗПИТАНИЕ

За Монтесори е важно развитието на детето да продължава във всеки следващ етап. Така израсналото дете, което преминава през училищна възраст трябва да има необходимата подготовка в областта определена от самата Монтесори като Всеобхватно възпитание. Неговата подготовка започва също в най-ранно детство. Детето е любопитно и с удоволствия ще се увлече по знанията за цветя, животни, континенти и др. С голям интерес те разглеждат под лупа насекомите. Много естествено подреждат пъзел на картата с континентите. В училище децата, обучени в системата Монтесори много лесно откриват логичната последователност в промените при различните процеси   във физиката и химията. Това е областта която най-бурно се развива и обогатява непрекъснато и днес, тъй като училищните програми се променят, а и научния прогрес е вече далеч напред от времето на Монтесори. Запазват се обаче нейните съвети – да се редуват работа и игра, като игрите са подбрани с различни учебни задачи.

 

 

11:00 – 12:00 / 16:30 – 17:30 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТИ

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ЗУМБА
 • АРТ - АТЕЛИЕТА