За нас

Детска градина Монтесори Планета България - гр Плевен с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

НИЕ ЗАЕДНО, екип от млади специалисти и опитни ръководители, осигуряваме възможност на вашите деца да изживеят пълноценно своето детство.

Педагозите притежават познания за развитието на детето , наблюдават и откриват различията в уменията и специалните интереси на децата и осигуряват възможности за избор на дейности и материали; планират и организират пространството и дейностите така, че да отговарят на нивото на развитие на всяко дете.

Организираната среда е подкрепяща и стимулира уникалните умения и интереси на отделното дете. Индивидуализирането и предлагането на разнообразен опит за децата, чрез организираната среда им помага да се развиват социално, интелектуално, физически и емоционално по начин, който е подходящ за тяхната възраст и етап на развитие. Индивидуалният подход съчетава етапа на развитие, силите и потребностите на всяко дете, което дава възможност децата да се чувстват добре, засилва се тяхната компетентност и самоуважение.

Децата се насърчават да решават проблеми, да инициират дейности, да проучват, експериментират, да задават въпроси и да придобиват опит; активно да общуват и да си сътрудничат в група и екип; да изучават своите чувства и изграждат конструктивно поведение; да изграждат позитивна самоидентичност и толерантност към различията; да се самоорганизират и правят избор между различни дейности; да развиват чувството за принадлежност . Педагозите показват уважение към децата и ценят техните идеи; насърчават ги да решават собствените си проблеми и да се уважават взаимно.

 

Този подход към научаването изгражда деца, които са готови да поемат нови предизвикателства.

Семейството има първостепенна роля при възпитанието и развитието на детето.

НИЕ ЗАЕДНО, педагози и родители, трябва да работим за да развиваме сътрудничеството помежду си като общуването, уважението и приемането на различията са основата на добрите взаимоотношения.

Родителите са наши партньори и имат възможност да получават повече информация относно възпитанието и обучението в предучилищна възраст; да избират според своите възможности и умения как да бъдат полезни на децата и работата в детското заведение; да повишават своята компетентност ; да формират ефективна родителска общност и активно да участват във функционирането на детската градина.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС!

 • Изцяло обновена база
 • Просторен двор
 • Малък брой деца – индивидуален подход
 • Екип от млади педагози
 • Медицинско обслужване
 • Здравословна храна
 • Подкрепяща среда
 • Интензивна подготовка за училище
 • Децата получават Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование , което им дава възможност за избор на учебно заведение, в което да продължат образованието си
 • Чуждоезиково обучение
 • Допълнителни дейности
 • Съвременна организация на възпитателно-образователния процес
 • Възможност за целодневно, полудневно и почасово посещение
 • Програмна система, базирана на метода Монтесори
 • Осигуряване на реална връзка на знанията с практическото приложение
 • Иновативност и ефективност на педагогическата практика
 • Участие на родителите
 • КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ , СЪОТВЕТСТВАЩО НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО

НИЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ:

 • Изграждане на умения за адаптивност и бърза реакция
 • Развиване на когнитивни умения
 • Творческа любознателност
 • Създаване на образователна среда в полза на бъдещия успех

ОСИГУРЯВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

 • Свобода на избор:

                - между мултисензорни учебни материали

                - на партньор за игра или работа

                - на място за самостоятелна дейност

 • придобиване на увереност в собствените възможности
 • участие на родителите


 

 

Мнения на родители